logo_wfosigw_kolor

Suszarnia osadów

Cel inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na budowie solarnej suszarni osadów, która składa się z 2 hal o łącznej powierzchni 4.320 m2 wykonanych z konstrukcji stalowej, pokrytej panelami szklanymi, wyposażonych w wentylatory wyciągowo- nawiewne oraz przewracarki osadu. Dla potrzeb suszarni wykonano instalacje odwodnienia osadu z wykorzystaniem wirówki dekantacyjnej, instalacje elektroenergetyczną i sanitarną wraz z placami manewrowymi. Suszarnia pozwala na wysuszenie w okresie letnim 4.500 ton osadu ściekowego i magazynowanie w okresie zimowym.

Przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane zostało w 66% z pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu oraz
w pozostałej części ze środków własnych Spółki.
www.wfosgw.poznan.pl

Instalacja biofiltrów

Cel inwestycji

Przedsięwzięcie polegało na budowie instalacji biofiltrów w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej solarnej suszarni osadów ściekowych. Zakładany efekt ekologiczny to redukcja substancji odoroczynnych:
• H2S > 90% redukcji;
• Amoniak > 90% redukcji;
• Markaptany > 70% redukcji.
Co oznacza, że maksymalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wylotowym z biofiltra nie powinny przekraczać stężeń powodujących uciążliwości odorowe poza granicami nieruchomości stanowiącej własność Spółki. Instalacja umożliwia oczyszczenie powietrza złowonnego w ilości 400 000 m3/h. Wymiary biofitra: 55 m x 16 m x 2,5 m.

Przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane zostało w 88,89% z pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu oraz
w pozostałej części ze środków własnych Spółki.
www.wfosgw.poznan.pl