Technologia oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków uzyskuje bardzo duży stopień redukcji zanieczyszczeń, wyższy niż określony
w pozwoleniu wodno-prawnym.

Schemat technologiczny oczyszczalni

Schemat technologiczny oczyszczalni

Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki doprowadzane systemem kanalizacji ogólnospławnej z terenu miasta Ostrzeszów oraz systemem kanalizacji sanitarnej z okolicznych miejscowości. Do oczyszczalni w Ostrzeszowie doprowadzane są również rurociągiem ciśnieniowym o długości 15,3 km ścieki bytowe i przemysłowe z miasta Mikstat.

Stopień mechaniczny oczyszczalni odpowiedzialny jest za usunięcie ciał stałych, pływających lub wleczonych po dnie kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Większe zanieczyszczenia stałe (skratki) zatrzymywane są na kratach gęstych, które po częściowym odwodnieniu na prasopłuczkach przekazywane są do unieszkodliwienia. Zawiesina ziarnista usuwana zostaje w piaskownikach przedmuchiwanych i wywożona na składowisko odpadów.

Wstępne oczyszczanie mechaniczne bez zastosowania osadników wstępnych jest jednym z nielicznych układów technologicznych w Polsce, dzięki któremu koszty inwestycyjne i eksploatacyjne budowy oraz utrzymania części biologicznej oczyszczalni znacznie się zmniejszyły.

Po mechanicznym oczyszczeniu , ścieki poddawane są procesom oczyszczania biologicznego .

Schemat 2

Oczyszczalnia z lotu ptaka

Proces ten bazuje na trójfazowym, niskoobciążonym osadzie czynnym z nitryfikacją, denitryfikacją oraz biologicznym usuwaniu związków fosforu.

Proces osadu czynnego prowadzony jest w reaktorach składających się z komór beztlenowych, anoksycznych i tlenowych ułożonych na bazie zblokowanego schematu.

Na koniec procesu biologicznego oczyszczania mieszanina ścieków wraz z osadem czynnym poddawana zostaje procesowi sedymentacji zawiesiny w osadnikach wtórnych. Pozbawione osadu czynnego ścieki kierowane są do stawu stabilizacyjnego, gdzie ma miejsce proces naturalnego doczyszczania, skąd jako Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Strzegowa (Dąbrówka).

Osad nadmierny kierowany jest do budynku odwadniania osadów. Podawany jest na wirówkę dekantacyjną, gdzie następuje jego odwodnienie do ok. 19 % s.m. Ustabilizowany osad nadmierny następnie zostaje podany za pomocą pompy i rurociągu tłocznego do hal solarnej suszarni osadów ściekowych, gdzie zostaje wysuszony do ok. 75% s.m. Tak przygotowany osad w postaci granulatu zostaje poddany procesowi odzysku R10, wg. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z 13 sierpnia 2013 (Dz.U. z 2010 nr 137 poz. 924).

W czasie wzmożonych opadów atmosferycznych nadmiar ścieków wraz z wodami opadowymi, wcześniej oczyszczonymi mechanicznie kierowane są poprzez komorę przelewową do jednego ze stawów ściekowych, który pełni funkcję zbiornika retencyjnego. Z którego w okresie bezdeszczowym zawracane są do bloku technologicznego oczyszczalni w celu oczyszczenia.

Dzięki wdrożeniu innowacyjnego przedsięwzięcia w zakresie oczyszczania ścieków Spółka w 2005 roku otrzymała tytuł HIT 2005- za efektywny model gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrzeszowskiej.

Akt nadania tytuły HIT 2005hit